Natural Resources Wales

Lead Specialist Advisor: Hydrogeology

Location
Wales
Salary
£36,687 – £41,344
Posted
05 Jun 2019
Closes
01 Jul 2019
Ref
201477 + 201476
Function
Hydrogeology
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Lead Specialist Advisor: Hydrogeology

 • Location: Flexible
 • Grade & Salary: 7 - £36,687 – £41,344
 • Post Number: 201477 + 201476
 • Contract Type: Permanent
 • Work Pattern: 37 hours a week
 • Application Closing Date: 12 p.m 01/07/2019
 • Interview to take place on and where: TBC

Job Purpose

As a lead senior advisor in hydrogeology you’ll be expected to:

 • Provide technical advice on planning applications for new developments, including assessment of site investigation reports, risk assessments, remediation statements and remediation verification reports
 • Assess permit applications which pose a risk to groundwater
 • Manage groundwater resources, including assessing abstraction licence applications and their supporting hydrogeological impact assessments
 • Assess hydrogeological risk assessments for landfills, ensuring these sites comply with their permits
 • Advise our environment management teams on instances of pollution to land and groundwater and support enforcement action where required
 • Work with others to protect groundwater dependent ecosystems (wetlands)
 • Develop and manage projects to improve our understanding of groundwater and land contamination issues in Wales
 • Develop and provide advice on policy and guidance for compliance with EU Directives & domestic legislation.
 • Advise the Welsh Government on developing legislation and guidance and provide support to relevant EU, UK and Wales Working Groups.

Qualifications and Skills

 • Post graduate degree level qualification in hydrogeology or equivalent
 • Substantial experience as a hydrogeologist within consultancy or as a regulator
 • Membership of a relevant professional body, and preferably holding Chartered status
 • Awareness of the relevant legislation covering water resources, water quality and land contamination
 • A full UK valid driving licence.

For more information on the role, how to apply and to see the benefits Natural Resources Wales offers its employees please visit our website.

 

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Hydroddaeareg

 • Lleoliad: Hyblyg
 • Gradd & Chyflog:  7 - £36,687 – £41,344
 • Rhif y swydd: 201477 + 201476
 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos
 • Gofynion y Gymraeg: lefel 1
 • Dyddiad Cau: 12:00 y.p 01/07/2019
 • Cyfweliad i’w gynnal ar \ ble: TBC

Diben Y Swydd

Fel uwch-gynghorydd arweiniol mewn hydroddaeareg, bydd disgwyl i chi wneud y canlynol:

 • Darparu cyngor technegol ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, gan gynnwys asesu adroddiadau archwilio safleoedd, asesiadau risg, datganiadau adfer ac adroddiadau cadarnhau adfer
 • Asesu ceisiadau am drwyddedau sy'n peri risg i ddŵr daear
 • Rheoli adnoddau dŵr daear, gan gynnwys asesu ceisiadau am drwydded tynnu dŵr a'u hasesiadau effaith hydroddaearegol ategol
 • Asesu asesiadau risg hydroddaearegol ar gyfer safleoedd tirlenwi gan sicrhau bod y safleoedd hyn yn cydymffurfio â'u trwyddedau
 • Cynghori ein timau rheoli amgylcheddol ar achosion llygredd ar dir a dŵr daear a chefnogi camau gorfodi lle bo angen
 • Gweithio gydag eraill i warchod ecosystemau sy'n ddibynnol ar ddŵr daear (gwlyptiroedd)
 • Datblygu a rheoli prosiectau er mwyn gwella ein dealltwriaeth o ddŵr daear a materion tir halogedig yng Nghymru
 • Datblygu a darparu cyngor ar bolisi a chanllawiau er mwyn cydymffurfio â Chyfarwyddebau'r UE a deddfwriaeth ddomestig 
 • Cynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygu deddfwriaeth a chanllawiau a darparu cymorth i weithgorau perthnasol yr UE, y DU a Chymru.

Cymwysterau a Sgiliau

 • Cymhwyster ar lefel gradd mewn hydroddaeareg neu gyfwerth
 • Profiad sylweddol o hydroddaeareg o fewn y diwydiant neu fel rheolydd
 • Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol, ac yn meddu ar statws siartredig yn ddelfrydol
 • Ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth berthnasol sy'n cwmpasu adnoddau dŵr, ansawdd dŵr a thir halogedig
 • Trwydded yrru lawn a dilys yn y DU.

Am ragor o wybodaeth am y swydd, sut i wneud cais ac i weld y buddiannau y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu cynnig i'w gyflogeion, ewch i'n Gwefan.